Op deze pagina onze garantievoorwaarden. Hiermee bent u verzekerd van een professionele dienstverlening en goede resultaten.

Materialen

De door Muurvochtverwijdering.nl B.V. te leveren materialen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar aan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

20 jaar garantie

De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 20 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Vervanging en herstel

Indien de te leveren materialen niet voldoen aan deze garantie, zal Muurvochtverwijdering.nl B.V. de zaak binnen redelijke termijn, naar keuze van Muurvochtverwijdering.nl B.V., vervangen of zorg dragen voor herstel.

Geen effect binnen een jaar

Muurvochtverwijdering.nl B.V. zal de volledige aankoopprijs terugbetalen indien binnen één jaar na montage van de installatie een gemiddelde reductie van het opstijgend muurvocht van minstens 25% ten opzichte van de eerste meting niet is bereikt.

Wanneer vervalt uw garantie

De door Muurvochtverwijdering.nl B.V. afgegeven garanties komen te vervallen wanneer:

  • • De installatie qua instelling is veranderd of beschadigd
  • • De looddichting ontbreekt of niet meer in orde is (als de unit is opengebroken).
  • • De installatie om welke reden dan ook, meer dan een maand buiten werking is geweest.
  • • De installatie door een niet geautoriseerde verandering is verplaatst;
  • • De installatie niet naar behoren functioneert als gevolg van een oorzaak waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, waaronder te verstaan doch niet uitsluitend, storingen in het energienetwerk.

Uitsluiting

De garantie heeft in geen geval betrekking op problemen met condensatievocht en drukvocht door breukschade van buizen, overstromingen, neerslagvocht, drukwater, spuitwater enzovoort. De juiste reikwijdte van de installatie en voldoende ventilatie, zijn te allen tijde voorwaarden voor het recht op garantie. Indien de door Muurvochtverwijdering.nl B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt aan Muurvochtverwijdering.nl B.V..

Na de garantieperiode

Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, verzenden voorrijkosten, aan koper c.q. consument in rekening worden gebracht.